Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
De lat moet hoger (bespreking)
Bron: Procesverbeteren.nl
World Class: Slanke, perfecte én geoliede organisatie
Deel voorkaft boek "de lat moet hoger!"Boekbespreking De Lat Moet Hoger
Pleidooi voor uitbesteding
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl


Wellicht is een world class organisatie, op deze site gedefinieerd als slank, perfect  & geolied, niet genoeg!  Volgens Marcel Creemers zijn succesvolle bedrijven licht en vlug, én werken zij zo precies mogelijk. Het recept voor licht & vlug is outsourcing, gekoppeld aan een hoge transactiviteit. Met dat laatste wordt bedoeld dat een bedrijf efficiënt is in het aangaan, onderhouden en verbreken van relaties. Als je licht & vlug bent ben je er nog niet. Daarnaast moet je pad-onafhankelijk leren denken, pas dan zie je hoe een bedrijf zo precies mogelijk kan worden.

Bedrijven werken tegenwoordig een stuk efficiënter dan voorheen, er zijn bijvoorbeeld aanzienlijk minder tussenvoorraden in logistieke ketens.

Wat – juist daardoor! - tijdens de huidige recessie ongenadig hard aan het licht komt, is dat bedrijven niet lenig genoeg zijn om in te spelen op een plotse dip in de vraag.
Kennelijk ontbreekt er iets.

Daarom is het juist nu extra interessant om het boekje “De Lat Moet hoger” van Marcel Creemers te lezen. Hij is deeltijdhoogleraar informatiesystemen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en daarnaast programmadirecteur van een MBA-opleiding waarbij wordt samengewerkt met Nyenrode. Verder is hij ook actief als consultant.

Volgens Creemers voldoen succesvolle bedrijven aan drie voorwaarden:

  1. Ze zijn vlug.
    Dit wil zeggen dat ze snel kunnen wisselen van zakelijke relaties, om in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

  2. Ze zijn licht.
    Eigenlijk is dat een voorwaarde om vlug te kunnen worden. Licht worden betekent: zo veel mogelijk activiteiten uitbesteden, en wel op een dusdanige manier dat de beheerskosten (Creemers noemt dit de transactiviteit) daardoor niet uit de hand lopen.

  3. Ze zijn precies.
    Dit wil zeggen dat de bedrijfsprocessen zo perfect mogelijk worden uitgevoerd in tijd, plaats, volume en hoedanigheid.

Veranderende omgeving
Terug naar de actualiteit: Hoe kan het dat automobielbedrijven al na drie maanden economische tegenwind moeten aankloppen om staatssteun?

Als je die situatie analyseert in de terminologie van Creemers (dit staat niet in het boek en komt dus op mijn conto):
Autoproducenten zijn tegenwoordig wel redelijk precies, maar niet vlug in de zin dat ze zich snel kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving.

Voorkaft boek 'De lat moet hoger!' Titel: De Lat Moet Hoger!  (1)

Subtitel:  Hoe bedrijven licht, vlug en precies worden.

Auteur:   Marcel Creemers, 114 pagina’s, Lulu.com (2008). 
                 Lulu is een internet-uitgeverij die het mogelijk maakt werken
                 in eigen beheer uit te geven.

Beoordeling  (pro's en con's)
+ Het boek leest zeer vlot

+ Met name het hoofdstuk ‘licht’ biedt een interessante kijk op wat goede beweegredenen zijn voor outsourcing, en hoe je kunt voorkómen dat de transactiekosten daarbij de pan uitvliegen.

+ Leuke case-beschijvingen, zowel historisch (Ford, Dell) als recent (FreshDirect, Bol.com). Het voorbeeld over de imperfecte toelevering van autodealers is echter ongelukkig gekozen.

+
Een echte eye-opener is de suggestie om ‘onredelijke verzoeken’ van klanten te gaan registreren, om te achterhalen waar kennelijk vraag naar is! (zodat je weet hoe je preciezer kunt worden)

- De kracht van continue verbetertechnieken zoals Six Sigma en Lean  in logistieke ketens blijft onbesproken.


Daarom wil ik beginnen met uitéén te zetten wat Creemers onder vlug verstaat. Ook hijzelf ziet dit namelijk als de meest onderbelichte eigenschap die bedrijven moeten hebben!

Vlug
Vlug definieert Creemers als snel én wendbaar.

Snel betekent een zo kort mogelijke doorlooptijd, want dat leidt tot meer productiviteit en een snellere groei (zie onder meer Quick Response Manufacturing en de Theory of Constraints op deze site).

Wendbaar betekent dat een bedrijf snel kan wisselen van koers. Om dat mogelijk te maken moet een bedrijf eerst licht worden gemaakt, zie de paragraaf hieronder. Licht word je dankzij outsourcing, in combinatie met een hoge ‘transactiviteit’. Met dat laatste wordt bedoeld dat een bedrijf efficiënt en effectief is in het aangaan, onderhouden en verbreken van relaties met business-partners, zoals toeleveranciers.

Licht
Creemers noemt bedrijven licht, als ze met relatief weinig resources goederen kunnen produceren en/of diensten verlenen. Bedrijven die veel zaken hebben uitbesteed, zoals Nike en Cisco, zijn daarom licht. (Cisco zou overigens een goed voorbeeld zijn van een bedrijf met een hoge ‘transactiviteit’, maar dit bedrijf wordt niet in het boek genoemd).

Alle bedrijven zijn ooit licht en dus wendbaar begonnen. HP startte bijvoorbeeld met de productie van broodroosters!.

Een hard bewijs dat outsourcing het beste bedrijfsmodel is, is dat echter niet. Startende bedrijven zijn immers bovenal klein en kopen mogelijk resources in. Het was daarom leuk geweest als Creemers als wetenschapper had proberen te bewijzen dat outsourcing noodzakelijk is. Ik denk namelijk dat dit wel in veel, maar niet in alle gevallen opgaat.

Waar weinig tegen in te brengen is dat naarmate je lichter bent, dat je dan sneller op veranderende omstandigheden kunt reageren. Dit is volgens Creemers dan ook de beste reden om voor outsourcing te kiezen. Bij outsourcing stijgen de transactiekosten, denk bijvoorbeeld aan het opstellen en zonodig afdwingen van service level agreements. Hieruit volgt dus, dat outsourcing niet per definitie leidt tot kostenbesparing: een externe specialist kan een product weliswaar soms goedkoper leveren, maar daar staan dan toegenomen transactie- cq beheerskosten tegenover.

Het juiste argument om te outsourcen is volgens Creemers dus niet kostenbesparing, maar de wens om lichter te worden. Dat doel wordt alleen bereikt als de transactiekosten niet te hoog oplopen, zowel bij het beheren van de outsourcings-relaties als bij het wisselen van partner. Dat laatste is bijvoorbeeld gemakkelijker als gewerkt wordt met standaard inkoopcontracten.

Precies
Precies kan een bedrijf volgens Creemers zijn in tijd, plaats, volume en hoedanigheid. Als voorbeeld van imperfectie in plaats wordt onder meer genoemd, dat autodealers automodellen op voorraad zouden bestellen. Daarna blijkt de variant die een klant wil, bijna altijd bij de verkeerde dealer te staan. Dit voorbeeld is mijns inziens ongelukkig gekozen. Autofabrikanten zoals Toyota, BMW en Scania produceren namelijk al jaren op order, dus pas nadat een klant een order heeft geplaatst.

Overigens is er wel een ándere vorm van imperfectie bij de productie van auto’s: Tijdens de hoogconjunctuur liep de levertijd van populaire personenauto’s op tot meer dan een half jaar (hoeveel potentiële afzet zou dat hebben gekost?). Nu staan sommige productielijnen daarentegen regelmatig stil !

De kracht van continue verbetertechnieken komt in het boek slechts in de kantlijn aan de orde. Six Sigma wordt wel genoemd, TPM en Lean manufacturing niet. Met name Six Sigma en Lean zijn mijns inziens tools die bedrijven zowel preciezer als vlugger kunnen maken, in die zin dat je sneller efficiënte logistieke netwerken voor nieuwe producten kunt ontwikkelen en evalueren (middels Lean Product Development en Design for Six Sigma).  Dat bedrijven zich vaak alleen intern richten op procesverbetering, zoals Creemers beweert, klopt overigens wel.

Lat moet hoger
Met zijn boektitel “De lat moet hoger!”, verwijst Creemers naar het feit dat mensen geneigd zijn om imperfecte situaties na enige tijd als normaal te accepteren.

Dit heeft te maken met pad-afhankelijkheid: organisaties neigen ertoe bestaande activiteiten te optimaliseren, zónder te kijken naar alternatieve wegen. Als een nieuwkomer zoals Freshdirect dan een beter pad ontdekt, is het vaak te laat.

Lichter, vlugger en preciezer worden betekent dus: imperfecties opsporen en verminderen. Een echte eye-opener is daarbij de suggestie om ‘onredelijke verzoeken’ van klanten te gaan registreren, met het idee om vast te leggen wat nu nog niet kan, maar waar kennelijk wel vraag naar is!
Dit biedt mogelijkheden om erachter te komen waar je meer precies in kunt worden.

Reactie van de auteur (Marcel Creemers)

Marcel Creemers“Dit boek heb ik vooral geschreven voor mensen die analytisch naar bedrijvigheid willen kijken en zich niet door mooie verhalen willen laten leiden.

Bedrijven en instellingen hebben de laatste decennia allemaal geleerd hoe ze de werkelijkheid mooier kunnen voorstellen dan hij is. En in die mooie verhalen zijn ze zelf ook gaan geloven.

Een bedrijf als Freshdirect laat - alleen al door te bestaan - zien dat onze supermarktketens logistieke mastodonten zijn.

Toch hebben velen nog het beeld dat deze "supers" op de grens van het mogelijke opereren. Dat beeld klopt niet, maar dat zien we pas als iemand erop wijst. Ik heb bewondering voor mensen die het uit zichzelf zien, zoals Joe Fedele, de baas van Freshdirect. In mijn boek probeer ik dan ook door hun ogen te kijken.

Wie met die ogen dezer dagen de uitgestrekte haventerreinen overvol ziet lopen met onverkochte auto's - ook die van Toyota - die kan niet anders dan concluderen dat auto's niet op klantorder worden gemaakt. Want als dat wel zo zou zijn, dan zouden ze daar gewoon niet staan. Je kunt het natuurlijk buitengewoon knap vinden van de automotive sector dat ze dat beeld van assembly-to-order hebben weten te verkopen, maar ik denk dat het beter zou zijn geweest als ze die energie hadden gebruikt om een andere productie- en distributiewijze te ontwerpen die hen door de komende recessie heen had kunnen loodsen.

Daarvoor zijn de meeste bedrijven echter nog te zwaar, te traag en te lomp. Het is de taak van procesverbeteraars om ze te helpen lichter, vlugger en preciezer te worden”
Hulp nodig bij de implementatie van WorldClass Operations?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/selectie_methodes/De_lat_moet_hoger.php

LeanFormsAzumutaKepner-TregoeCoimbee